Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I ZAWIERANIA UMÓWNA ODLEGŁOŚĆ

W STOWARZYSZENIU TREFL POMORZE
(dalej: „REGULAMIN”)

§ 1. Definicje

Pojęcia użyte w Regulaminie mają poniższe znaczenie:

1) Stowarzyszenie – Stowarzyszenie Trefl Pomorze z siedzibą w Gdańsku (ul. Plac Dwóch Miast 1, 80 – 344 Gdańsk), wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000348316, NIP: 5851454301, REGON: 221006661, nr tel.: +48 58551 09 45, adres e-mail: sekretariat@sport.trefl.com, wpisana do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych pod nr 593.

2) Finansujący lub Płatnik – osoba fizyczna, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie korzysta z Serwisu, dokonuje Zamówienia w Serwisie i zawiera Umowę ze Stowarzyszeniem, będąca przedstawicielem ustawowym albo opiekunem prawnym Uczestnika.

3) Serwis –wykorzystywana przez Stowarzyszenie zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna, dostępna na stronach internetowych https://www.rezerwacje.playerscamp.pl,umożliwiająca Finansującym realizację operacji handlowych przez Internet, w tym zawarcie Umowy na odległość oraz dokonanie płatności elektronicznej.

4)     Uczestnik – osoba fizyczna, która będzie uczestniczyła w Obozie na podstawie Umowy zawartej pomiędzy Finansującym a Stowarzyszeniem.

5)     Umowa  - umowa o udział w imprezie turystycznej zawierana pomiędzy Finansującym a Stowarzyszeniem w ramach zorganizowanego systemu zawieraniu umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, za pośrednictwem Serwisu w postaci elektronicznej, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz OWU.

6)     Obóz – impreza turystyczna o charakterze sportowym organizowana przez Stowarzyszenie pod nazwą Players Camp albo OBÓZSIATKARSKI.PL.

7)     OWU – ogólne warunki umowy, na których podstawie jest zawierana Umowa, określające szczegółowe zasady uczestnictwa w Obozie oraz prawa i obowiązki Stowarzyszenia i Finansującego; OWU są udostępniane nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia ich pobranie, utrwalenie, wydrukowanie i odtwarzanie w niezmienionej postaci; OWU stanowią Załącznik nr 1 do Regulaminu.

8)     Rezerwacja - usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na czasowym zablokowaniu dostępnego terminu udziału w wybranym przez Finansującego Obozie, o ile termin jest dostępny.

9)     Zamówienie –oświadczenie woli Finansującego stanowiące ofertę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego złożoną przez Finansującego w zakresie zawarcia Umowy za pośrednictwem Serwisu.

 

§ 2. Postanowienia ogólne

1.     Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344) Stowarzyszenie ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną i zawierania umów na odległość (zwany dalej: „Regulaminem”) i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

2.     Regulamin określa rodzaj, zakres i warunki świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu w zakresie zawierania Umów na odległość i dokonywania płatności elektronicznych, jak również prawa i obowiązki Stowarzyszenia i Finansującego oraz zasady i tryb postępowania reklamacyjnego.

3.     Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w sposób umożliwiający każdej osobie w dowolnym czasie jego pobranie, utrwalenie, wydrukowanie i odtworzenie w niezmienionej postaci.

4.     Składając Zamówienie Finansujący wyraża zgodę na treść Regulaminu i akceptuje jego warunki, w tym na zawarcie Umowy o udział w Obozie, bez konieczności zawarcia odrębnej umowy oraz przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie. Akceptacja polega na zaznaczeniu odpowiednich pól w Serwisie przed złożeniem Zamówienia.

5.     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, a w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344),Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2016 r.), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) ustawy z dnia 30 maja2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.), ustawy z dnia24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 511 ze zm.), ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2509) oraz innych stosownych aktów prawnych.

6.     Stowarzyszenie jest podmiotem wpisanym do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, prowadzonego przez Marszałka Województwa Pomorskiego oraz do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych, pod numerem 593, prowadzonej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Ewidencja jest jawna, znajduje się pod adresem: https://ewidencja.ufg.pl/ewidencja/obywatel/wyszukiwanie.

 

§ 3. Warunki korzystania z Serwisu

1.     Warunkiem złożenia przez Finansującego Zamówienia w Serwisie jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności, a także akceptacja postanowień Regulaminu.

2.     Do zawarcia Umowy za pośrednictwem Serwisu, w ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Stowarzyszenie w celu zawarcia Umowy, Finansujący powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem umożliwiającym prawidłowe wyświetlenie strony Serwisu (np. komputerem, tabletem itp.) podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

1)    standardowy system operacyjny,

2)    standardowa przeglądarka internetowa z aktywnymi niezbędnymi plikami cookies,

odpowiedzialnymi za prawidłowe wyświetlanie treści.

3.     W związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przy pomocy Serwisu, Stowarzyszenie korzysta z oprogramowania i technologii kodowania zapewniającej bezpieczeństwo, poufność, prywatność i nienaruszalność przekazywanych danych/informacji. Finansujący dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo przekazywanych danych/informacji, w szczególności ma świadomość potrzeby korzystania z oprogramowania antywirusowego.

4.     Z Serwisu mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie. Finansujący nie może zawrzeć Umowy anonimowo, ani pod pseudonimem.

 

§ 4. Usługi świadczone drogą elektroniczną

1.     Za pośrednictwem Serwisu, Stowarzyszenie świadczy na rzecz Finansującego usługi drogą elektroniczną.  

2.     Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Finansującego przez Stowarzyszenie jest umożliwienie Finansującemu dokonania Rezerwacji i złożenia Zamówienia w Serwisie prowadzącego do zawarcia ze Stowarzyszeniem Umowy. Stowarzyszenie podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu. Finansujący ma prawo poinformować Stowarzyszenie o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.  

 

§ 5. Zawieranie Umowy

1.     Serwis umożliwia składanie Zamówień w każdym czasie, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok, z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej.

2.     Zamówienie jest skuteczne, jeśli Finansujący prawidłowo wypełni formularz Rezerwacji, w szczególności poda prawidłowe dane niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy.

3.     W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne lub formularz został błędnie wypełniony, Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje nieprawidłowego złożenia Zamówienia.

4.     Złożenie Zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza Rezerwacji. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji Zamówienia. Następnie, Finansujący dokonuje płatności elektronicznej. Warunkiem złożenia Zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Finansujący powinien uprzednio się zapoznać.

5.     Proces składania Rezerwacji kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie tj. przycisk „Rezerwuj”. Kliknięcie w przycisk finalizujący rezerwację stanowi oświadczenie woli Finansującego zmierzające bezpośrednio do złożenia Zamówienia.  

6.     Finansujący może dokonać wyboru pomiędzy płatnościami za jeden turnus Obozu:

1)    płatność jednorazowa  - w kwocie określonej w Serwisie, stanowiąca zaliczkę w wysokości pełnej wysokości ceny za udział w Obozie, zaliczanej na poczet ceny za udział w Obozie  albo

2)    dokonanie zaliczki  - w kwocie określonej w Serwisie, zaliczanej na poczet ceny za udział w Obozie, a następnie opłacenie pozostałej części ceny za udział w Obozie w terminie późniejszym – najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem Obozu.

W przypadku, w którym Umowa zawierana jest w okresie 30 dni przed rozpoczęciem Obozu Finansujący zobowiązany jest do uiszczenia całości ceny za udział w Obozie, bez możliwości skorzystania z opcji określonej w pkt. 2powyżej.

7.      Dokonanie przez Finansującego skutecznej Rezerwacji i kliknięcie w przycisk finalizujący rezerwację tj. przycisk „Rezerwuj” jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia. W tym momencie po stronie Finansującego powstaje obowiązek dokonania płatności w wysokości wskazanej w Serwisie w terminie określonym zgodnie z Regulaminem.  

8.     Po złożeniu przez Finansującego skutecznego Zamówienia, otrzyma on na wskazany adres e-mail automatyczną odpowiedź z Serwisu będącą potwierdzeniem złożenia Zamówienia, potwierdzającą zawarcie Umowy. Finansujący ma obowiązek skontaktowania się ze Stowarzyszeniem, jeśli nie otrzyma takiej wiadomości e-mail.

9.     Jeżeli jest to wskazane w opisie danego Obozu zamieszczonym na stronie internetowej Stowarzyszenia, złożenie Zamówienia na udział w danym Obozie może zostać dokonane wyłącznie w terminie wskazanym w takim opisie, chyba że Stowarzyszenie wyrazi zgodę na złożenie Zamówienia w innym terminie.

 

§ 6. Płatność

1.     Dostępnymi opcjami płatności w Serwisie są: przelew tradycyjny oraz płatność elektroniczna.

2.     Jeżeli Finansujący wybrał płatność elektroniczną, po kliknięciu w przycisk finalizujący Rezerwację, zostanie on przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za Rezerwację. Wówczas Finansującemu wyświetlą się możliwe formy płatności z odpowiednimi przekierowaniami do wybranej metody płatności.

3.     Obsługą płatności elektronicznych zajmuje się operator płatności. Dokonanie płatności za pośrednictwem operatora płatności wymaga nawiązania odrębnego stosunku prawnego z operatorem płatności i zaakceptowania jego regulaminu.

4.     Płatności elektroniczne obsługiwane są za pośrednictwem serwisuprzelewy24.pl, którego właścicielem i operatorem (w tym operatorem kart płatniczych) jest PayPro S.A., ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, KRS: 0000347935,tel. +48 (61) 642 93 44, www: www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl.

5.     PayPro S.A. wpisana jest do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000347935.  

6.     W przypadku wyboru płatności w formie przelewu tradycyjnego, Finansujący może dokonać płatności w formie przelewu zwykłego, i wówczas zobowiązany jest wskazać w poleceniu przelewu dane niezbędne do powiązania transakcji płatniczej z zawartą Umową, w szczególności w tytule przelewu wskazać numer Rezerwacji lub imię i nazwisko Uczestnika z dopiskiem wskazującym na nazwę Obozu.

7.     Finansujący jest zobowiązany do dokonania płatności za udział w Obozie(w formach określonych w § 5 ust. 6 Regulaminu) niezwłocznie po złożeniu Rezerwacji i kliknięciu przycisku „Rezerwuj”, a gdy wybrany sposób płatności pozwala na dokonanie płatności nie tylko bezpośrednio po złożeniu Rezerwacji i kliknięciu przycisku „Rezerwuj” - nie później niż w terminie 5 dni od dnia złożenia Zamówienia, chyba że indywidualnie ustalono inaczej lub opis przy danym Obozie wskazuje inny termin.

8.     Pozostałą kwotę wynikającą z różnicy między kosztem udziału Uczestnika w Obozie a wpłaconą zaliczką, Finansujący jest zobowiązany uiścić na konto bankowe Stowarzyszenia prowadzone przez Alior Bank o numerach: 67 24900005 0000 4600 5023 6781, wskazując w tytule wpłaty numer Rezerwacji lub imię i nazwisko Uczestnika z dopiskiem wskazującym na nazwę Obozu, w terminie do 30 dni przed rozpoczęciem Obozu.

9.     Jeżeli Finansujący poprosił o wystawienie faktury, poprzez wypełnienie pola „Informacje dodatkowe” lub innego o tożsamym znaczeniu, znajdującego się w formularzu Rezerwacji, wraz z podaniem danych identyfikujących nabywcę faktury, zostanie ona doręczona Finansującemu drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu Rezerwacji, na co Finansujący niniejszym wyraża zgodę. Warunkiem wystawienia faktury jest podanie prawidłowych i kompletnych danych w formularzu Rezerwacji.

 

§ 7. Odstąpienie od umowy

1.     Finansujący może odstąpić od Umowy w każdym czasie przed jej rozpoczęciem.

2.     W przypadku odstąpienia od Umowy Finansujący może wnioskować –wedle wyboru – o zwrot poniesionych wpłat na rzecz Stowarzyszenia przez odstąpieniem od Umowy albo o zachowanie przez Stowarzyszenie tych środków przez okres 1 roku z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udziału w wybranym przez Finansującego Obozie organizowanym w innym terminie, z zastrzeżeniem ust. 5.

3.     Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien zostać skierowany do Stowarzyszenia w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres kamil@playerscamp.pl.

4.     Zwrot poniesionych wpłat, o którym mowa w ust. 2, nastąpi w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy o udział w Obozie.

5.     W związku z odstąpieniem od Umowy Finansujący może zostać zobowiązany do zapłacenia opłaty w wysokości odpowiadającej równowartości udokumentowanych kosztów wyprodukowania stroju treningowego przeznaczonego dla Uczestnika w przypadku, w którym odstąpienie od Umowy nastąpi po dacie obciążenia Stowarzyszenia kosztami wyprodukowania tego stroju. Opłata podlega potrąceniu z wpłaty dokonanej przez Finansującego.

6.     Wykonując prawo do odstąpienia od Umowy, Finansujący może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak posłużenie się takim formularzem nie jest obowiązkowe.

 

§ 8. Postępowanie reklamacyjne

1.     Reklamacje związane ze świadczeniem usług przez Stowarzyszenie należy składać listownie na adres siedziby Stowarzyszenia lub elektronicznie na adres poczty elektronicznej Stowarzyszenia.

2.     Reklamacja powinna zawierać następujące dane Finansującego: imię, nazwisko, adres Finansującego, adres poczty elektronicznej podany przy składaniu Zamówienia oraz opis problemu, jaki pojawił się w związku z korzystaniem z usług.

3.     Reklamacje będą rozpatrywane na zasadzie pierwszeństwa zgłoszenia do Stowarzyszenia, na warunkach opisanych powyżej.

4.     Stowarzyszenie rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, Stowarzyszenie udzieli Finansującemu odpowiedzi w sprawie reklamacji. Odpowiedź zostanie przesłana w takiej samej formie, w jakiej złożona została reklamacja na adres poczty elektronicznej podany przez niego w reklamacji lub adres korespondencyjny Finansującego.

5.     W przypadku, gdyby informacje podane w reklamacji wymagałyby uzupełnienia, Stowarzyszenie przed rozpatrzeniem reklamacji zwróci się do Finansującego do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie na rozpatrzenie reklamacji. W takim przypadku, termin, o którym mowa w ust. 4 powyżej, biegnie od momentu otrzymania uzupełnionej reklamacji przez Stowarzyszenie.

 

§ 9. Prawa autorskie

1.     Autorskie prawa majątkowe do utworów zamieszczonych w Serwisie przysługują Stowarzyszeniu.

2.     Finansujący jest uprawniony do korzystania ze strony internetowej Stowarzyszenia oraz wszelkich innych materiałów znajdujących się na stronie internetowej Stowarzyszenia w sposób zgodny z ich przeznaczeniem w ramach dozwolonego użytku osobistego, zgodnie z Regulaminem i obowiązującym prawem.  

 

§ 10. Dane osobowe i pliki cookies

Odpowiednie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności [https://www.playerscamp.pl/polityka-prywatnosci].

 

§ 11. Postanowienia końcowe

1.     Finansujący zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Serwisie.  

2.     Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy.

3.     Stowarzyszenie zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie, w szczególności w przypadku zmiany funkcjonalności Serwisu, zmiany w działalności Stowarzyszenia lub zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia Umowy.  

4.     Stowarzyszenie przed rozpoczęciem Obozu może dokonać jednostronnie zmiany warunków Umowy o udział w Obozie w przypadku, gdy zmiana jest nieznaczna. Skuteczność zmiany warunków Umowy uwarunkowana jest poinformowaniem Finansującego przez Stowarzyszenie o zmianie w sposób jasny, zrozumiały i widoczny, na trwałym nośniku – w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail wskazany przez Finansującego.

5.     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

6.     Załączniki stanowią integralną część niniejszego Regulaminu. Spis załączników:

1)    Załącznik nr 1 –  OWU,

2)    Załącznik nr 2 –  Formularz odstąpienia od Umowy.

7.     Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2023 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną

i zawierania umów na odległość w Stowarzyszeniu Trefl Pomorze

 

OGÓLNEWARUNKI UMOWY o udział w OBOZIE

(OWU)

 

§ 1 Definicje

Użyte w OWU oraz w Umowie pojęcia oznaczają:

1)     Stowarzyszenie –Stowarzyszenie Trefl Pomorze z siedzibą w Gdańsku (ul. Plac Dwóch Miast 1, 80 –344 Gdańsk), wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000348316, NIP:5851454301, REGON: 221006661, nr tel.: +48 58 551 09 45, adres e-mail:sekretariat@sport.trefl.com, wpisana do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych pod nr 593.

2)     Finansujący –osoba fizyczna, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia w Serwisie i zawiera Umowę ze Stowarzyszeniem, będąca przedstawicielem ustawowym albo opiekunem prawnym Uczestnika.

3)     Serwis –wykorzystywana przez Stowarzyszenie zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna, dostępna na stronach internetowych https://www.rezerwacje.playerscamp.pl,umożliwiająca Finansującym realizację operacji handlowych przez Internet, w tym zawarcie Umowy na odległość oraz dokonanie płatności elektronicznej.

4)     Uczestnik –osoba fizyczna, która będzie uczestniczyła w Obozie na podstawie Umowy zawartej pomiędzy Finansującym a Stowarzyszeniem.

5)     Obóz –impreza turystyczna o charakterze sportowym organizowana przez Stowarzyszenie pod nazwą Players Camp albo OBÓZSIATKARSKI.PL.

6)     Regulamin- Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną i zawierania umów na odległość w Stowarzyszeniu Trefl Pomorze.

7)    Rezerwacja - usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na czasowym zablokowaniu dostępnego terminu udziału w wybranym przez Finansującego Obozie, o ile termin jest dostępny.

8)     Zamówienie – oświadczenie woli Finansującego stanowiące ofertę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego złożoną przez Finansującego w zakresie zawarcia Umowy za pośrednictwem Serwisu.

 

§ 2 Organizacja Obozu. Obowiązki Stowarzyszenia.

 

1.   Stowarzyszenie oświadcza, iż Kierownikiem Obozu jest Pan Kamil Leśniewski (tel. 796 258963, e-mail kamil@playerscamp.pl).  

2.     Obóz odbywa się w obiekcie ARENA Przywidz, położonym przy ul. Szkolnej 1a w Przywidzu (zwanym dalej: „Arena Przywidz”) oraz w Zespole Szkół w Przywidzu, położonym przy ul. Szkolnej 1 (zwanym dalej: „Zespołem Szkół”), zwanych łącznie „Bazą noclegowo - treningową”, w jednym z terminów do wyboru:

□      28 stycznia - 3 lutego 2024 roku,

□      7-13 lipca 2024 roku,

□      14-20 lipca 2024 roku,

□      21-27 lipca 2024 roku,

□      28 lipca – 3 sierpnia 20234 roku.

3.   Stowarzyszenie zobowiązuje się zapewnić Uczestnikowi:

a)  nocleg w trakcie trwania Obozu (łącznie: 6 noclegów w trakcie jednego turnusu) na łóżku jednoosobowym w jednej z sal lekcyjnych w Zespole Szkół,

b)  wyżywienie w postaci 4 posiłków dziennie, rozpoczynając pierwszego dnia Obozu od obiadu i kończąc ostatniego dnia Obozu śniadaniem,

c)   opiekę trenerską oraz fizjoterapeuty,

d)  dostęp do sali sportowej Arena Przywidz, zgodnie z harmonogramem treningów,

e)  ubezpieczenie NNW,

f)   strój treningowy.

 

§ 4 Obowiązki Finansującego  

 

1.   Finansujący zobowiązany jest w szczególności do:

a)  uiszczenia kosztów uczestnictwa w Obozie w wysokości i na warunkach wskazanych w Regulaminie,

b)  odpowiedniego przygotowania Uczestnika do Obozu, w tym przede wszystkim poprzez udzielenie mu niezbędnych informacji o warunkach Obozu. Obowiązek ten dotyczy przede wszystkim wskazania informacji wynikających z Umowy oraz z przekazanego przez Stowarzyszenie obowiązku informacyjnego, który stanowi Załącznik nr 2 do OWU,

c)   zapewnienia transportu Uczestnikowi do i z Obozu,  

d)  ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie ewentualne zniszczenia na terenie Bazy noclegowo-treningowej i w związku z tym do pokrycia ich kosztów.

2.   Finansujący oświadcza, iż Uczestnik:

a)  posiada prawo do uzyskania bezpłatnych świadczeń z ramienia NFZ,

b)  posiada aktualną kartę zdrowia sportowca lub inny dokument potwierdzający zdolność zdrowotną do udziału w Obozie.

3.   Finansujący zobowiązany jest do zapewnienia dostarczenia do Stowarzyszenia wypełnionej karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. Finansujący oświadcza, że dane wskazane w karcie kwalifikacyjnej będą zgodne z prawdą oraz iż wskazane w nich informacje będą aktualne. Wzór karty kwalifikacyjnej stanowi Załącznik nr 3do OWU.

4.   W przypadku wyrażenia zgody na objęcie Uczestnika opieką zdrowotną w sytuacjach nagłego wypadku, podczas Obozu oraz zgody na badania diagnostyczne, leczenie szpitalne oraz zabiegi operacyjne i inne czynności ratujące zdrowie i życie Uczestnika, Finansujący zobowiązany jest do zapewnienia dostarczenia do Stowarzyszenia podpisanej zgody. Wzór zgody medycznej stanowi Załącznik nr 4 do OWU.

5.   Wzór karty kwalifikacyjnej, o której mowa w ust. 4 oraz zgody medycznej, o której mowa w ust. 5, zostaną przekazane Finansującemu przez Stowarzyszenie drogą mailową, na wskazany przez Finansującego adres e-mail, wraz z potwierdzeniem złożenia Rezerwacji. Finansujący jest zobowiązany do zapewnienia dostarczenia ww. dokumentów do Stowarzyszenia najpóźniej w dniu rozpoczęcia udziału Uczestnika w Obozie.

 

§ 5 Ochrona danych osobowych. Wizerunek Uczestnika.

 

1.   Stowarzyszenie zobowiązuje się przetwarzać pozyskane w ramach zawartej Umowy dane osobowe Finansującego i Uczestnika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

2.   Stowarzyszenie wykonało obowiązek informacyjny wobec Finansującego i Uczestnika przedkładając wykaz informacji, którego kopia stanowi Załącznik nr 2 do OWU.

3.   Finansujący, działając jako przedstawiciel ustawowy albo opiekun prawny Uczestnika, może wyrazić zgodę na utrwalanie i wykorzystywanie wizerunku Uczestnika. Stowarzyszenie oświadcza, iż wyrażenie zgody w tym zakresie jest w pełni dobrowolne. Treść zgody na utrwalanie i wykorzystanie wizerunku oraz wymaganym przepisami obowiązek informacyjny w tym zakresie stanowi Załącznik nr 1 do Umowy. Finansujący wyraża zgodę na utrwalanie i wykorzystywanie wizerunku Uczestnika poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie dokonywania Zamówienia w Serwisie.

 

 

 

Załącznik nr1 do OWU

 

ZEZWOLENIE NAUTRWALENIE I ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

 

Działając jako przedstawiciel ustawowy albo opiekun prawny Uczestnika Obozu niniejszym udzielam Stowarzyszeniu Trefl Pomorze z siedzibą w Gdańsku, adres: Plac Dwóch Miast 1, 80-344 Gdańsk (KRS: 0000348316), zwanego dalej „Stowarzyszeniem”, zezwolenia na:

1.   utrwalenie wizerunku Uczestnika Obozu samodzielnie oraz łącznie z wizerunkami innych uczestników Obozu w ramach zdjęć i filmów, które wykonane będą na zlecenie Stowarzyszenia w trakcie Obozu, którego organizatorem jest Stowarzyszenie;

2.   wielokrotne korzystanie i rozpowszechnianie utrwaleń wizerunku, o którym mowa w punkcie 1wyżej, w ramach strony internetowej oraz portalów społecznościowych:

www.treflpomorze.pl,

www.playerscamp.pl,

www.obozsiatkarski.pl,

https://www.facebook.com/CampsForPlayers

https://www.facebook.com/obozsiatkarski

www.facebook.com/Stowarzyszenie.Trefl.Pomorze,

środowiska Windows oraz materiałów promocyjnych lub informacyjnych Stowarzyszenia za pośrednictwem dowolnego medium, w tym w szczególności na w/w stronach internetowych, nośnikach typu billboard, plakat, ulotka, folder, itp. w gazetach, telewizji i Internecie, na wszystkich polach eksploatacji znanych w dniu zawarcia niniejszej Umowy, zarówno w okresie Obozu jak i po jego zakończeniu, w tym w szczególności:

a)   w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie wszelkimi znanymi technikami egzemplarzy utrwalenia bez ograniczeń co do ilości i formatu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, fotograficzną, video, komputerową, techniką 3D, techniką animacji komputerowej lub poklatkowej, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, techniką światłoczułą, technika zapisu komputerowego na wszelkiego rodzaju nośnikach, w tym m.in. na nośnikach video, VHS, DVD, VCD, CD-ROM, CD, taśmie światłoczułej, magnetycznej i dyskach komputerowych, dyskach audiowizualnych, plikach elektronicznych, plikach graficznych, kościach pamięci, dyskietkach, urządzeniach pendrive, Mp3, Mp4, nośnikach papierowych i elektronicznych, a także w formacie 3D, w sieci multimedialnej, w tym w Internecie;

b)  w zakresie obrotu egzemplarzami, na których utrwalenia dokonano - wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem egzemplarzy;

c)   w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w lit. b) - nadawanie, reemitowanie oraz publiczne udostępnianie utrwalenia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez sieć Internet, na stronach www, środowisku Windows, w sieciach telefonii komórkowej.

 

Informacja od Administratora danych osobowych – Stowarzyszenia:

 

1.    celem przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku Uczestnika Obozu jest korzystanie z niego w sposób opisany powyżej oraz prawnie uzasadnione interesy Stowarzyszenia,

2.    podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. RODO w zw. z art. 81 ustawy z dnia4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz art. 6 ust. 1lit. f RODO,

3.    prawnie uzasadnionym interesem Stowarzyszenia jest ustalenie, dochodzenie roszczeń oraz obrona przed roszczeniami,

4.    odbiorcami wizerunku Uczestnika Obozu będą: odbiorcy strony internetowej, portalów społecznościowych oraz materiałów promocyjnych lub informacyjnych Stowarzyszenia Trefl Pomorze,

5.    wizerunek Uczestnika Obozu będzie przetwarzany przez Stowarzyszenie do czasu wycofania zgody w tym zakresie,

6.    Przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny może wycofać - działając w imieniu Uczestnika Obozu –zgodę na korzystanie z jego wizerunku. Jeżeli Uczestnik Obozu jest pełnoletni –może on samodzielnie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem, którego dokonano przed wycofaniem zgody. Wycofanie zgody musi zostać dostarczone do Administratora danych osobowych w formie pisemnej,

7.    Działając  w imieniu Uczestnika Obozu – Przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny może żądać od Stowarzyszenia: dostępu do danych dotyczących Uczestnika, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub wnieść sprzeciw – w prawnie uzasadnionych przypadkach. Pełnoletni Uczestnik Obozu może samodzielnie realizować przysługujące mu prawa,  

8.    Działając  w imieniu Uczestnika Obozu – Przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny może wnieść skargę do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w prawnie uzasadnionych przypadkach. Uprawnienie to może zrealizować pełnoletni Uczestnik Obozu samodzielnie,  

9.    Wyrażenie zgody na wizerunek jest w pełni dobrowolne; brak zgody spowoduje brak możliwości rozpowszechniania wizerunku Uczestnika Obozu,

10. Dane Uczestnika Obozu nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.,

11. Dane kontaktowe Stowarzyszenia: tel.585510945, email: sekretariat@sport.trefl.com

Załącznik nr 2do OWU

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Czyniąc zadość wymaganiom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej rodo) informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników obozu oraz przedstawicieli ustawowych/opiekunów prawnych jest:

Stowarzyszenie Trefl Pomorze (KRS: 0000348316)

z siedzibą pod adresem: Gdańsk, Plac Dwóch Miast 1, 80-344
Adres email: sekretariat@sport.trefl.com,numer telefonu: 585510945

 

Dane osobowe przetwarzane będą w celach:
- przed zawarciem umowy:

·      [przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny] kontaktu w celu zawarcia umowy o udział w Obozie

·      [uczestnik obozu] oceny, czy osoba zgłoszona (kandydat) może wziąć udział w Obozie

-po zawarciu umowy:

·      [przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny] realizacji umowy o udział w Obozie

·      [uczestnik obozu] zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestników Obozu

·      [przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny] prowadzenia prawnie wymaganej sprawozdawczości finansowej

·      [przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny i uczestnik obozu] ustalenia, dochodzenia i obrony potencjalnych roszczeń

Dane osobowe są przetwarzane – odpowiednio – na podstawie:

·      art.6 ust. 1 lit. b) rodo (tj. działania podjęte przed zawarciem umowy oraz realizacja umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).

·      art.6 ust. 1 lit. a rodo oraz art. 9 ust. 2 lit. a rodo w związku z art. 92k Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. zgoda).

·      art.6. ust. 1 lit. c) rodo w związku z art. 86 § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa oraz art. 74 ust. 2 Ustawy z dnia 29 września 2004 roku o rachunkowości  (tj. realizacja obowiązku prawnego)

·      art.6. ust. 1 lit. f) (tj. prawnie uzasadniony interes administratora danych) oraz art. 9. ust. 2 lit f) (tj. roszczenia)

 

Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania w zakresie określonym w w/w przepisach uniemożliwi zawarcie umowy i udział w obozie, gdyż ich przetwarzanie jest obowiązkiem nałożonym na administratora przepisami prawa.

Dane będą przetwarzane – odpowiednio dla celów -przez okres:

- przed zawarciem umowy:

·      przez okres działań mających na celu zawarcie umowy oraz ocenę kwalifikacji kandydata do udziału w obozie

·      do upłynięcia okresu przedawnienia roszczeń wskazanego w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.

-po zawarciu umowy:

·      w trakcie trwania obozu

·      przez 5 lat i 30 dni od zakończenia wakacji, w których odbył się obóz

·      przez 5 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym odbył się obóz

·      do upłynięcia okresu przedawnienia roszczeń wskazanego w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.

 

W określonych w rodo przypadkach przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny, a także kandydat/uczestnik w imieniu którego działa przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny może skorzystać z prawa - w stosunku do danych go dotyczących: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit.f) rodo. Pełnoletni kandydat/uczestnik może samodzielnie realizować ww. prawa. Kandydat/uczestnik w imieniu którego działa przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny może wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Pełnoletni kandydat/uczestnik może samodzielnie realizować ww. prawo. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed wycofaniem zgody. Pomimo wycofania zgody, dane kandydata/uczestnika będą nadal przetwarzane w zakresie w jakim jest to niezbędne dla realizacji uprawnień i obowiązków wynikających z prawa, w szczególności w celu ustalenia, dochodzenia i obrony potencjalnych roszczeń. Żądania wykonania powyższych praw należy kierować do:

Administratora Ochrony Danych Grupy Kapitałowej TREFL

·       drogą elektroniczną: dane-osobowe@trefl.com

·       pocztą tradycyjną: Grupa TREFL, Administrator Ochrony Danych, Ul. Kontenerowa 25, 81-155 Gdynia.

 

Dostęp do danych mają wyłącznie upoważnieni pracownicy oraz podwykonawcy (tzw. podmioty przetwarzające) tj. inne podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych w ramach świadczonych przez nie usług, i które to podmioty przetwarzają dane wyłącznie na polecenie, w imieniu i na rzecz administratora.

Dane mogą być przekazywane do państw trzecich w przypadku korzystania przez administratora lub podwykonawców z narzędzi dostarczanych przez podmioty mające siedzibę lub infrastrukturę teleinformatyczną w tychże państwach. W takich wypadkach administrator lub podmiot przetwarzający zawiera z podmiotem świadczącym usługi w państwie trzecim umowę zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, o których mowa wart. 46 ust 2 lit. c) rodo.

Dane NIE są udostępniane stronom trzecim ani przekazywane do organizacji międzynarodowych. Administrator – w celu zapewnienia optymalnych warunków treningów – profiluje uczestników. Każdy uczestnik zostanie przypisany do odpowiadającej mu grupy wiekowej (uczniowie liceum, uczniowie młodsi) z uwzględnieniem jego indywidualnego poziomu zaawansowania. Administrator zastrzega możliwość zmiany wskazanej linii podziału. Ostateczny podział na grupy wiekowe uzależniony będzie od struktury wiekowej uczestników obozu. Decyzję o zakwalifikowaniu do grup zaawansowania, w zależności od poziomu umiejętności poszczególnych uczestników, podejmuje sztab trenerski w oparciu o obserwacje w trakcie treningów w pierwszych dniach trwania obozu.

Administrator NIE podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany (np. przy użyciu algorytmów sztucznej inteligencji). Osobie, której dane dotyczą, o ile uzna ona, iż jej dane przetwarzane są z naruszeniem prawa, przysługuje prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Więcej informacji na temat praw przysługujących osobie, której dane dotyczą oraz trybu ich wykonywania, dane podmiotów oraz lokalizacji do których przekazywane są dane osobowe znajduje się na stronie: dane-osobowe.trefl.com.

Załącznik nr 3do OWU

Karta kwalifikacyjna                            

 

Załącznik nr 4do OWU

 

…………………………………….

(miejscowość, data)

……………………………………………

(imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna dziecka)

 

 

Zgoda na objęcie dziecka opieką zdrowotną

 

Wyrażam zgodę na objęcie mojego dziecka/podopiecznego

…………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko)

 

opieką zdrowotną w sytuacjach nagłego wypadku, podczas obozu sportowego organizowanego przez Stowarzyszenie Trefl Pomorze w dniach ………………………….. w Przywidzu, a w razie zagrożenia zdrowia lub życia dziecka wyrażam zgodę na badania diagnostyczne, leczenie szpitalne oraz zabiegi operacyjne i inne czynności ratujące zdrowie i życie mojego dziecka.

 

Wszystkie leki zaordynowane mojemu dziecku na okres jego pobytu na obozie, zobowiązuję się przekazać osobiście opiekunowi wraz ze szczegółowym opisem ich zażywania.

 

 

 

………………………………………………

(podpis rodzica/prawnego opiekuna dziecka)

 

Załącznik nr2 do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną

i zawierania umów na odległość w Stowarzyszeniu Trefl Pomorze

 

 

Formularz odstąpienia od Umowy

Formularz należy wypełnić i odesłać wyłącznie w przypadku chęci odstąpienia od Umowy. Można to zrobić:

-      drogą elektroniczną, odsyłając skan na adres e-mail: sekretariat@sport.trefl.com,

-      pocztą tradycyjną, wysyłając oryginał listem na adres siedziby Stowarzyszenia, tj. ul. Plac Dwóch Miast 1, 80 – 344 Gdańsk.

Stowarzyszenie Trefl Pomorze

ul. Plac Dwóch Miast 1

80 – 344 Gdańsk

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Umowy o udział w imprezie turystycznej organizowanej przez Stowarzyszenie, tj. obozie pod nazwą………………………… (należy uzupełnić o nazwę Obozu).

 

Data zawarcia Umowy:………………………………………………………………………

Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………………

Adres:……………………………………………………………………………………………….

 

Data i podpis………………………………………………………………………………………